News

County of Orange Cold Weather Emergency Shelter Program

The County of Orange Cold Weather Emergency Shelter Program will be available for service at the California National Guard Armory in Santa Ana starting on Wednesday, December 1, 2021 and remain available through Thursday, March 31, 2022. 

The Cold Weather Emergency Shelter Program at the Armory in Santa Ana provides a total of up to 80 beds per night for adult individuals experiencing homelessness in Orange County. Program participants will receive a nutritious meal, access to showers, and a safe place to sleep. 

COVID-19 testing and vaccines will be provided at the site to program participants on scheduled dates. COVID-19 protocols will be followed at the program, including: wearing of masks by staff and participants, screening for COVID-19 like symptoms and following physical distancing guidelines. 

The Cold Weather Emergency Shelter will be operated by Volunteers of America Los Angeles (VOALA). The operating hours for the Cold Weather shelter at the Armory are from 5 p.m. – 7 a.m., Monday through Friday. There are three bus pick-up and drop-off locations in Santa Ana to provide access to the cold weather shelter program; walk-ins are not permitted. For more information on accessing the services provided on site, please call (626) 442-4357. 

In addition to the cold weather shelter program, the County of Orange operates the Yale Navigation Center in Santa Ana and Bridges at Kraemer Place in Anaheim. For additional information about County of Orange shelters, please visit: https://www.ochealthinfo.com/about-hca/directors-office/office-care-coordination/homeless-services/shelter-programs.

###


Programa De Albergue De Emergencia Del Condado De Orange

(Santa Ana, CA) – El Programa de Albergue de Emergencia para el Clima Frío del Condado de Orange estará disponible para prestar servicios en la Armería de la Guardia Nacional de California en Santa Ana a partir del miércoles 1 de diciembre de 2021 y permanecerá disponible hasta el jueves 31 de marzo de 2022.    

El Programa de Albergue de Emergencia para el Clima Frío en la Armería de Santa Ana proporciona un total de hasta 80 camas por noche para personas adultas que experimentan la falta de hogar en el Condado de Orange. Los participantes del programa recibirán una comida nutritiva, acceso a duchas y un lugar seguro para dormir. 

Las pruebas de COVID-19 y las vacunas se proporcionarán en el sitio a los participantes del programa en las fechas programadas. En el programa se seguirán los protocolos del COVID-19, incluyendo: el uso de mascarillas por parte del personal y los participantes, la detección de síntomas similares al COVID-19 y el seguimiento de las normas de distanciamiento físico.  

El Albergue de Emergencia para el Clima Frío será operado por Volunteers of America Los Angeles (VOALA). El horario de funcionamiento del Albergue del Clima Frío en la Armería es de 5 p.m. a 7 a.m., de lunes a viernes. Hay tres lugares de recogida y entrega de autobuses en Santa Ana para proporcionar acceso al programa de albergue para el clima frío; no se permiten personas sin cita previa. Para obtener más información sobre el acceso a los servicios ofrecidos en el lugar, llame al (626) 442-4357.  

Además del programa de refugios para el clima frío, el Condado de Orange opera el Centro de Navegación de Yale en Santa Ana y Bridges en Kraemer Place en Anaheim. Para obtener más información sobre los albergues del Condado de Orange, visite: https://www.ochealthinfo.com/about-hca/directors-office/office-care-coordination/homeless-services/shelter-programs.

###


Chương Trình Nhà Tạm Trú Khẩn Trương Mùa Lạnh Tại Quận Cam

(Santa Ana, CA) – Chương Trình Nhà Tạm Trú Mùa Lạnh Tại Quận Cam sẽ bắt đầu vào ngày Thứ Tư 1 tháng Mười Hai, 2021 cho đến ngày Thứ Năm 31 tháng Ba, 2022 tại Khu Quân Cụ Vệ Binh Quốc Gia California Armory thuộc thành phố Santa Ana.

Chương Trình Nhà Tạm Trú Khẩn Trương Mùa Lạnh tại Khu Armory, thành phố Santa Ana cung cấp 80 giường ngủ mỗi tối cho những người lớn thuộc thành phần vô gia cư tại Quận Cam. Những người tham dự chương trình này sẽ được cung cấp một bữa ăn dinh dưỡng, có nơi tắm rửa, và một nơi an toàn để ngủ.

Những người tham dự chương trình này sẽ được xét nghiệm và chích ngừa COVID-19 theo lịch trình. Các thủ tục về COVID-19 sẽ được thi hành trong chương trình, bao gồm việc đeo khẩu trang được áp dụng cho cả nhân viên và người tham dự, các phương cách khám nghiệm và theo dõi những triệu chứng và thi hành các chỉ dẫn về khoảng cách xã hội.

Chương Trình Tạm Trú Khẩn trương trong Mùa Lạnh được điều hành bởi Tổ Chức Tình Nguyện Hoa Kỳ (VOALA). Giờ hoạt động cho Chương Trình Tạm Trú Mùa Lạnh tại khu Armory là từ 5 giờ chiều tới 7 giờ sáng, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Chương trình có ba địa điểm đưa và đón tại Santa Ana để được chở tới nhà tạm trú khẩn trương mùa lạnh; không nhận những đột xuất. Muốn biết thêm chi tiết về những chương trình được cung cấp tại chỗ xin gọi (626) 442 4357.

Bên cạnh chương trình tạm trú mùa lạnh, Quận Cam điều hành Trung Tâm Yale Navigation tại Santa Ana và Bridges tại Trung Tâm Kraemer Place thuộc thành phố Anaheim. Muốn biết thêm chi tiết về các trung tâm tạm trú của Quận Cam, xin vào: https://www.ochealthinfo.com/about-hca/directors-office/office-care-coordination/homeless-services/shelter-programs.