Các cuộc họp, Các nghị trình & Biên bản

Địa điểm Ngày Giờ Nghị trình Nghị trình sửa đổi Tài liệu cho cuộc họp Biên bản Cuộc họp Thính/Thị Để ý
PHÒNG ĐIỀU TRẦN của HỘI ĐỒNG,  LẦU I
333 W. Santa Ana Blvd., 10 Civic Center Plaza
Santa Ana, California
Tháng Sáu 22, 2021 2:00 chiều Đường   dẫn Bản ghi nhớ sửa đổi số điện thoại tập đính kèm A

Nghị trình của lãnh đạo

Tập đính kèm A
Tập đính kèm B
Tập đính kèm C
PHÒNG ĐIỀU TRẦN của HỘI ĐỒNG,  LẦU I
333 W. Santa Ana Blvd., 10 Civic Center Plaza
Santa Ana, California
Tháng Bảy 27, 2021
PHÒNG ĐIỀU TRẦN của HỘI ĐỒNG,  LẦU I
333 W. Santa Ana Blvd., 10 Civic Center Plaza
Santa Ana, California
Tháng 11/2 2021
PHÒNG ĐIỀU TRẦN của HỘI ĐỒNG,  LẦU I
333 W. Santa Ana Blvd., 10 Civic Center Plaza
Santa Ana, California
Tháng 11/9, 2021
PHÒNG ĐIỀU TRẦN của HỘI ĐỒNG,  LẦU I
333 W. Santa Ana Blvd., 10 Civic Center Plaza
Santa Ana, California
Tháng 11/16, 2021
PHÒNG ĐIỀU TRẦN của HỘI ĐỒNG,  LẦU I
333 W. Santa Ana Blvd., 10 Civic Center Plaza
Santa Ana, California
Tháng 12/7, 2021
PHÒNG ĐIỀU TRẦN của HỘI ĐỒNG,  LẦU I
333 W. Santa Ana Blvd., 10 Civic Center Plaza
Santa Ana, California
Tháng 12/14, 2021