Chương trình Quần chúng Tham gia

Dự Thảo – Kế Hoạch Tái Phân Định Lại Ranh Giới Địa Hạt     Quận Cam 2021

Cập nhật 26 Tháng 5, 2021

Diễn Tiến Tái Phân Định Lại Ranh Giới Địa Hạt mỗi thập niên 2021

Cứ mỗi mười năm, các chánh quyền địa phương sử dụng các dữ kiện Kiểm Tra Dân Số để vẽ lại các đường ranh giới địa hạt để phản ảnh việc dân số địa phương đã thay đổi.  Phương thức này, được gọi là tái phân định lại ranh giới địa hạt, rất quan trọng để bảo đảm mỗi thành viên của Hội Đồng Giám Sát đại diện có cùng một tỷ lệ cử tri. Tại Quận Cam, Hội Đồng Giám Sát sẽ chịu trách nhiệm vẽ lại các địa hạt của quận hạt. Năm 2021 phương cách tái phân định lại ranh giới địa hạt sẽ dùng các dữ kiện từ Cuộc Kiểm Tra Dân Số 2020, đã bị chậm trễ một cách đáng kể vì đại dịch COVID-19. Việc công bố các dữ kiện sau khi được điều chỉnh bởi Tiểu Bang dự trù vào cuối tháng 9 năm 2021 đã tạo ra một sức ép về thời lượng cho các chính quyền địa phương hoàn tất thủ tục tái phân định địa hạt hạn chót là ngày 15 tháng 12, 2021, để cho phép các địa hạt này sẵn sàng áp dụng vào ngày bầu cử sơ khởi 7 tháng 6, 2022.

 

Tiêu Chuẩn để vẽ lại lằn ranh giới các địa hạt thuộc Quận Hạt.

Tiểu Bang thực hiện các tiêu chuẩn bắt buộc dùng để vẽ lại các lằn ranh giới địa hạt của quận hạt. Các lằn ranh giới địa hạt sẽ phải chấp nhận sử dụng các tiêu chuẩn sau đây theo các thứ tự ưu tiên:

  • Trong mức độ khả dĩ, các địa hạt giám sát sẽ phải liên tục địa lý( mỗi địa hạt giám sát phải có chung ranh giới với địa hạt kế tiếp),
  • Trong mức độ khả dĩ, sự toàn vẹn địa lý của các khu xóm địa phương hay cộng đồng có cùng chung một đặc tính phải được tôn trọng bằng phương thức giảm thiểu hóa sự phân cách,
  • Trong mức độ khả dĩ, sự toàn vẹn địa lý của một thành phố phải được tôn trọng bằng phương thức giảm thiểu hóa phân cách
  • Các ranh giới dễ dàng nhận diện được tuân thủ bằng các giới hạn thiên nhiên hay nhân tạo ( sông ngòi, đường xá, xa lộ, thiết lộ, …)
  • Trong mức độ khả dĩ, và những nơi không bị trái ngược với những tiêu chuẩn nêu trên, các đường ranh sẽ được vẽ để tiêu biểu cho sự gọn gàng về hình thể. Thêm vào đó, các ranh giới sẽ không thể được vẽ ra cho những mục tiêu đặc quyền hay kỳ thị lại một đảng chính trị.

(Luật Bầu Cử # 21500)

Cổ Động Công Luận Liên Quan Đến Phương Thức Tái Phân Định Lại Ranh Giới Địa Hạt

Quận Hạt sẽ phát họa một kế hoạch khuyến khích các cộng đồng tham gia vào phương thức tái phân định lại ranh giới địa hạt qua các cuộc thảo luận công cộng và các cuộc thuyết trình, cũng như vận động công luận kể cả thành phần các cộng đồng không nói tiếng Anh. Quận Hạt sẽ vận động các phương tiện truyền thông địa phương để giải thích và công bố thể thức tái phân định lại ranh giới địa hạt. Đồng thời, Quận Hạt phải thực hiện một nỗ lực thành tín để thông báo cho một nhóm khác biệt trong các cộng đồng về thể thức tái phân định lại ranh giới địa hạt. Quận Hạt đã thực hiện một trang mạng redistricting@ocgov.com, để quần chúng công cộng có thể đạo đạt các câu hỏi hay bình luận liên quan đên vấn đề tái phân định lại địa hạt.

 

Trang mạng Tái Phân Định Lại Ranh Giới Địa Hạt

Quận Hạt sẽ thực hiện và bảo tồn một trang mạng chuyên biệt cho tất cả mọi thông tin về thể thức tái phân định lại ranh giới địa hạt, bao gồm việc thông báo các cuộc thảo luận và thuyết trình công cộng, các bản đồ được công bố trên mạng trước khi được áp dụng và tạo ra một trang mạng chuyên biệt cho tất cả những thông tin liên quan đến thể thức tái phân định lại ranh giới địa hạt. Trang mạng sẽ bao gồm mọi sinh ngữ thực dụng hiện hành tại Quận Hạt. Trang mạng sẽ hiện hữu trong một thời gian luật định 10 năm.

 

Các Cuộc Thảo Luận/Thuyết Trình Công Cộng

Mặc dầu theo luật Tiểu Bang bắt buộc Quận Hạt phải tổ chức 4 cuộc thảo luận công cộng về thể thức tái phân định lại ranh giới địa hạt trong năm 2021, Quận Hạt dự trù sẽ thực hiện ít nhất một cuộc thảo luận/thuyết trình tại mỗi địa hạt hiện nay trong 5 địa hạt giám sát đương thời trong tháng 8/2021 thêm vào đó những cuộc điều trần công cộng dự trù trong tháng 11, 2021 vào thời điểm bản đồ địa hạt được phác họa. Thêm vào đó, đầu tháng 7, sẽ có một cuộc họp để cung cấp các tin tức cho các tổ chức trong cộng đồng, các chính quyền địa phương và các cơ quan báo chí truyền thông, nhăm phổ biến các tin tức liên quan đến các cuộc thảo luận/thuyết trình để khuyến khích quần chúng công cộng tham gia vào thể thức tái phân định ranh giới địa hạt. Văn Phòng Tổ Chức Bầu Cử Quận Cam cũng sẽ tổ chức một cuộc Huấn Luyện về Tái Phân Định Lại Ranh Giới Địa Hạt để cung ứng thêm một cơ hội cho quần chúng học hỏi thêm về kỹ thuật cách thức vẽ lại bản đồ địa hạt giám sát. Cư dân sẽ có thể tham dự qua màn ảnh và tất cả các cuộc hội họp sẽ tuân hành đúng chỉ thị phòng chống Đại Dịch COVID-19.

 

Một bản dự thảo thời khóa biểu của các phiên họp và thuyết trình dưới đây và sẽ được đăng tãi trên trang mạng tái phân định địa hạt của Quận Hạt. những cuộc họp sẽ cung ứng các tin tức liên quan đến tái phân định lại ranh giới địa hạt và thể thức tái phân định lại địa hạt 2021 của Quận Hạt, cũng như tạo cơ hội để quần chúng công cộng cung ứng những đề nghị thiết thực liên quan đến quyền lợi của các cộng đồng.

Các cuộc thảo luận/thuyết trình công cộng sẽ được cung ứng bằng các sinh ngữ thực dụng nếu cư dân yêu cầu ít nhất 72 tiếng đồng hồ trước khi các cuộc thảo luận/thuyết trình bắt đầu.

Trợ Giúp Quần Chúng Trong việc Chuẩn Bị Các Đề Nghị Tái Phân Định Ranh Giới Địa Hạt

Quận Hạt đồng thời cũng dự thảo các hồ sơ kế hoạch để quần chúng công cộng có thể tham gia vào việc tái phân định lại Ranh Giới các địa hạt trên trang mạng, cũng như các nơi soạn thảo đề án tại thư viện công cộng, nếu được cho phép theo các quy định phòng chống đại dịch COVID-19 vào các thời điểm chỉ định. Quần chúng sẽ được tiếp cận với trang mạng căn cứ trên Giải Pháp Tái Phân Định Ranh Giới Địa Hạt mang tên Esri và các tài liệu huấn luyện đính kèm. Trung Tâm Nghiên Cứu Thống Kê, Tư Vấn Hỗ Trợ cho việc Tái Phân Định lại Ranh Giới Địa Hạt cũng sẽ sẵn sàng trợ giúp công chúng trong việc hoàn tất kế hoạch tái phân định lại địa hạt.

 

Các Ngôn Ngữ Được Sử Dụng

Chính Sách Tiếp Cận với Mọi Ngôn Ngữ của Quận Cam đã xác định Quận Cam (Quận Hạt) quyết tâm thực thi việc cung ứng mọi ngôn ngữ cần thiết để các thành phần cư dân không cần thiết mức độ thông hiểu Anh ngữ vẫn am hiểu được các thủ tục và thể thức, luật lệ của Quận Hạt. Theo Chính Sách này, Quận Hạt sẽ thực hiện những bước để khuyến khích cư dân, kể cả những thành phần trong các cộng đồng thiếu đại diện và Anh ngữ không phải là sinh ngữ sử dụng chính yếu, vẫn được tham dự vào các thể thức xem xét lại việc tái phân định lại  ranh giới địa hạt một cách công khai. Những bước này sẽ bao gồm: (1) Cung ứng các thông tin cho các cơ quan truyền thông từng cung cấp các tin tức liên quan đến Quận Hạt, bao gồm các cơ quan truyền thông báo chí sử dụng những ngôn ngữ của các cộng đồng thiểu số; và (2) cung cấp thông tin xuyên qua các chính quyền thành tín, nhân quyền, liên hệ dân sự, và các nhóm cộng đồng hay các tổ chức hiện đang hoạt động tại Quận Hạt, bao gồm những cộng đồng sử dụng ngôn ngữ thiểu số hiện đang hoạt động, và những tổ chức hay cá nhân yêu cầu thông báo liên quan đến vấn đề tái phân định lại địa hạt của Quận Hạt.

 

Vì vậy, Quận Hạt sẽ nỗ lực ấn hành các chương trình y tế, an toàn công cộng, và những chương trình quan trọng khác và thông tin dịch vụ chuyễn tả sang các ngôn ngữ liên hệ được sử dụng trong Quận Hạt được xác định bởi Thông Kế Liên Bang mới nhất, chẳng hạn như: Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, tiếng Đại Hàn, và tiếng Trung Hoa. Và tùy thuộc với chính sách, khi ban hành những tài liệu nhiều và phức tạp mà việc phiên dịch trở thành gánh nặng tài chánh hay không tiện lợi, Quận Hạt sẽ chỉ chi tiêu và cung cấp các tài liệu phiên dịch tóm tắt (được in hay thông báo)

 

Hồ Sơ Lưu Trử Luật Định

Quận Hạt sẽ phải lưu giử trang mạng liên quan đến việc tái phân định lại địa hạt trong thời hạn 10 năm. Các tài liệu cho mọi phê bình công cộng hay của cơ quan đảm trách việc phân định phải được sẵn sàng để công chúng có thể xem xét trong vòng 2 tuần lễ cũa cuộc điều trần hay thuyết trình và những tài liệu này phải được công bố trên trang mạng của việc Tái Phân Định Ranh GiớiĐịa hạt của Quận Hạt, theo quy định của Tiểu Bang.