Đệ nạp Đề nghị Ranh giới Tái phân chia

Sau giai đoạn đệ nạp công khai, các bản đồ và dữ liệu đề nghị đệ nạp sẽ được đăng tải tại đây. Xin vui lòng truy cập vào Redistricting home page để có thêm thông tin.