Phác thảo ngôn ngữ dùng trong Thời gian Chung

Phác thảo ngôn ngữ dùng trong Thời gian Chung (trang mạng vẽ lại ranh giới của Quận hạt)

Thời gian chung của trang mạng BOS_2021.05.24

Tiến trình chính thức để đệ trình đề nghị các ranh giới  địa hạt của Hội đồng Giám sát quận Cam sẽ bắt đầu sau khi Ủy ban Kiểm kê Dân số Hoa kỳ công bố hồ sơ Public Law (P.L) 94-171 Redistricting Data được đòi hỏi phải sử dụng trong tiến trình vẽ lại ranh giới. Tiến trình này đã bị trì hoãn bởi dịch COVID-19: https://2020census.gov/en/news-events/operational-adjustments-covid-19.html.

Văn phòng Kiểm kê Dân số Hoa Kỳ sẽ cung cấp một văn bản pháp lý của P.L 94-171 hồ sơ Dữ liệu Tái phân ranh cho tất cả các tiểu bang vào ngày 16 tháng 8, 2021 và ngày công bố chính thức hồ sơ này được ước định vào ngày 30 tháng 9, 2021. https://www.census.gov/programs-surveys/decennial-census/about/rdo/summary-files.html

Lập trình kế thừa của P.L 94-171 Redistricting Data sẽ được tiến hành bởi Cơ sở Dữ liệu Tiểu bang California (https://statewidedatabase.org/) rồi sau đó, sẽ tái phân phối khối dân chúng bị giam giữ tại California theo California Elections code§ 21500 (a) (2)---tiến trình này dự trù sẽ cần 30 ngày. Hồ sơ dữ liệu tái phân ranh với khối dân bị tù phải bắt buộc được dùng trong tiến trình tái phân ranh của Hội đồng GIám sát quận Cam được tiên liệu sẽ sẵn sàng vào cuối tháng 9 năm 2021.

 Cho tới khi Văn phòng Kiểm kê Dân số Hoa Kỳ công bố dữ liệu Phân ranh vào tháng 8, 2021 và cơ sở Dữ liệu của Tiểu bang California hoàn tất việc tái phân chia khối dân chúng bị tù, những người muốn đạo đạt lời bình phẩm đến diễn tiến tái phân ranh của Hội đồng Giám sát quận Cam có thể đạo đạt tại

redistricting@ocgov.com.

Tờ này sẽ được cập nhật khi thông tin có sẵn.


Dự Thảo Lịch Trình (có thể thay đổi tùy thuộc các dữ kiện tái phân định địa hạt được điều chỉnh)

8 tháng 12, 2020: HĐGS chấp thuận khế ước cho các dịch vụ liên quan đến tái Phân Định Ranh Giới Địa Hạt
23 tháng 2, 2021: HĐGS chấp thuận kế hoạch cho thể thức tái phân định lại ranh giới địa hạt
26 tháng 4, 2021: Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ cung cấp con số thống kê hiện hữu cho Tổng Thống
25 tháng 5, 2021: HĐGS chấp thuận phần mềm của máy điện tử cho việc tái Phân Định lại Ranh Giới Địa Hạt
Tháng 6, 2021: QuậnHạtkhaitrương Trang MạngTáiPhânĐịnhLạiRanhGiớiĐịaHạt
22, tháng 6, 2021: Phiên họp HĐGS trình bày thể thức Tái Phân Định lại Ranh Giới Địa Hạt 2021 (hoàn tất quy định của Đạo Luật Tiểu Bang AB 849 là một cuộc thảo luận công khai trước khi HĐGS vẽ sơ đồ các địa hạt hay các dự thảo các bản đồ về ranh giới của các địa hạt giám sát)
Tháng 7, 2021: HĐGS nghiên cứu việc chấp thuận kế hoạch dự trù công chúng tham gia
Tháng 7-8, 2021:

Các buổi hổi thảo và thuyết trình công cộng các buổi hội thảo và thuyết trình công cộng sẽ được tổ chức để cung cấp các thông tin liên quan đến thể thức tái Phân Định Lại Ranh Giới Đại Hạt và nhận những ý kiến, đề nghị và phẩm bình liên quan đến quyền lợi cộng đồng

  • Tháng 7: Tổ chức các cuộc hội thảo qua hệ thống truyền hình cho các tổ chức cộng đồng, các chính quyền địa phương, truyền thông, và những thành phần chuyển đạt tin tức thành tín nhằm mục đích quảng bá tham gia vào việc tái phân định lại ranh giới địa hạt từ quần chúng.
  • 21 & 28 tháng 7: Cơ Quân Tổ Chức Bầu Cử Quận Hạt (OC ROV) sẽ tổ chức 4 buổi huấn luyện trong 2 ngày về việc tái phân định lại ranh giới địa hạt.
  • Tháng 8: 5 buổi tối thuyết trình _ mỗi buổi tại một địa hạt  giám sát khác nhau qua sự điều hợp giữa các địa hạt giám sát.
Vào 16 tháng 8, 2021: Chính quyền Liên Bang sẽ công bống Hồ Sơ Dữ Kiện tái Phân Định Lại Ranh Giới Địa Hạt Legacy-format P.L. 94-171; cung dữ kiện như Dữ Kiện Tái Phân Định Ranh Giới Địa Hạt P.L. 94-171, nhưng đòi hỏi thêm nhiều thể thức chính yếu để sử dụng.
Cuốitháng 9, 2021: Các Dữ Kiện toàn Tiểu Bang (SWDB) dùng để thực hiện và công bố P.L. 94-171 các Dữ Kiện Phân Định Lại Ranh Giới Địa Hạt, sau khi điều chỉnh lại những cá nhân bị thọ án , đối với các địa hạt ước định 30 ngày sau khi công bố hồ sơ Dữ Kiện Tái Phân ĐịnhLại ranh giới địa hạt Legacy-format P.L. 94-171.
Vào 30, tháng 9, 2021: Chính Quyền Liên Bang chính thức công bố tất cả các Dữ Kiện Tái Phân Định Ranh Giới Địa Hạt cho công chúng, các tiểu bang, Khu Vực Washington D.C, và Puerto Rico.
4-15 Tháng 10, 2021: Dự trù giai đoạn quần chúng nạp đề nghị bản đồ căn cứ theo P.L. 94-171 Dữ Kiện Tái Phân Định Lại Ranh Giới Địa Hạt sau khi khấu trừ cá nhân thọ án.
2 Tháng 11, 2021: HĐGS trình bày các sơ đồ trong cuộc thảo luận công cộng của phiên họp thường lệ.
9 Tháng 11, 2021: Phiên họp thứ hai của HĐGS liên quan đến các bản đồ được tu chỉnh.
16 Tháng 11, 2021: Phiên Họp HĐGS/ Thảo Luận Công Cộng để chọn lựa bản đồ cho việc chuẩn bị nghị định xác nhận (nếu cần thiết).
17/11 – 1/12, 2021: Giám Định Địa Trắc Quận Cam chuẩn bị các yếu tố pháp lý cho Nghị Định.
7 Tháng 12, 2021: HĐGS Nghiên cứu và duyệt xét Nghị Định Tái Phân Định Lại Ranh Giới Địa Hạt/Bản Đồ lần thứ nhất
14 Tháng 12, 2021: HĐGS Nghiên cứu và duyệt xét Nghị Định tái Phân Định Lại Ranh Giới Địa Hạt/Bản Đồ lần thứ hai.
15 tháng 12, 2021: Hạn chót luật định cho HĐGS chấp thuận Nghị Định Phân Định Lại ranh giới Địa Hạt và bản đồ địa hạt mới cho cuộc Bầu Cử Sơ Bộ 7 Tháng 6, 2022.
7 Tháng 6, 2022: Bản Đồ cập nhật cho cuộc Bầu Cử Sơ Bộ.