Select a language:
News

Recruitment Now Open for the CalOptima Health Board of Directors

(Santa Ana, CA) — The OC Health Care Agency (HCA) is pleased to announce that recruitment is now open for one seat on the CalOptima Health Board of Directors. 

A County-organized health system, CalOptima Health serves more than 940,000 low- income children, adults, seniors and persons with disabilities. CalOptima Health was formed in 1995 in response to a health care system that was struggling to meet the needs of vulnerable Orange County residents. Today, CalOptima Health has grown to be the second largest health insurer in Orange County but stayed true to its mission of providing members with access to quality health care services.
 
The HCA is seeking applicants who represent the diverse backgrounds, interests and demographics of Orange County residents and have the experience and expertise to operate a public health care system.
 
To apply for a seat on the CalOptima Health Board of Directors, please complete an application by February 28, 2023. Applications can be found on the HCA’s website at ochealthinfo.com/caloptima.
 
Please send a completed application and resume to:
OC Health Care Agency, Attention: Torhon Barnes
405 W. 5th St., Ste. 716
Santa Ana, CA 92701
 
Please note all applications are public records.
 
The selected applicant will serve the remaining term for the vacated seat beginning the first quarter of 2023, with the option to serve an additional four-year term, subject to reappointment by the Orange County Board of Supervisors. CalOptima Health Board meetings are typically held on the first Thursday of each month at 2 p.m. at CalOptima Health, located at 505 City Parkway W. in the City of Orange.

 

Applications are being accepted for one seat on the CalOptima Health Board of Directors:
 

  1. One person who is an accounting or public finance professional, or an attorney who is an active member of the State Bar.

 
For additional information, please contact Torhon Barnes at (714) 834-5109 or via email at tbarnes@ochca.com.
 

###
 

El reclutamiento para la junta directiva de CalOptima ahora está abierto

(Santa Ana, CA) — A la Agencia del Cuidado de la Salud (HCA) le complace anunciar que el reclutamiento para la junta directiva de CalOptima ahora está abierto.
 
CalOptima, un sistema de salud organizado por el condado, presta servicios a más de 940.00 niños, adultos, ancianos y personas con discapacidades de bajos ingresos. CalOptima se creó en 1995 en respuesta a un sistema de atención de la salud que tenía dificultades para satisfacer las necesidades de los residentes vulnerables del condado de Orange. En la actualidad, CalOptima ha crecido y se ha convertido en la segunda aseguradora de salud más grande en el condado de Orange, pero mantuvo su misión de proporcionar a los miembros acceso a los servicios de atención de la salud de calidad.  
 

La HCA busca candidatos que representen los diversos orígenes, intereses y sectores demográficos de los residentes del condado de Orange y cuenten con la experiencia y el dominio para manejar un sistema público de atención de la salud.
 
Para postularse a una vacante en la junta directiva de CalOptima, complete una solicitud antes del 28 de febrero de 2023. Las solicitudes pueden encontrarse en el sitio web de la HCA en ochealthinfo.com/caloptima
 
Envíe una solicitud completa y su currículum a:
 
OC Health Care Agency, Attention: Torhon Barnes
405 W. 5th St., Ste. 716
Santa Ana, CA 92701
 
Tenga en cuenta que todas las solicitudes son registros públicos.
 
Los candidatos seleccionados cumplirán el mandato restante del puesto vacante, que comenzará el primer cuatrimestre de 2023, con la opción de un mandato de cuatro años adicional, sujeto a un nuevo nombramiento por parte de la junta de supervisores del condado de Orange. En general, las reuniones de la junta de CalOptima Health se realizan el primer jueves de cada mes a las 2 p. m. en CalOptima Health, en 505 City Parkway W. en la ciudad de Orange.
 
Las solicitudes se aceptan para una vacante en la junta directiva de CalOptima: 

  1. Profesional con experiencia contable o experiencia financiera pública o abogado que sea miembro activo del Bar Estatal (Colegio de Abogados).  

Para obtener información adicional, comuníquese con Torhon Barnes al (714) 834-5109 o por correo electrónico tbarnes@ochca.com. 
 

###

Hiện Đang Tuyển Dụng Vị Trí cho Hội Đồng Quản Trị của Cơ Quan Y Tế CalOptima

Cơ Quan Đặc Trách Y Tế Công Cộng Quận Cam (HCA) hân hạnh loan báo chúng tôi đang tiến hành việc tuyển dụng một thành viên vào Hội Đồng Quản Trị của Cơ Quan Y Tế CalOptima. Cơ Quan Y Tế CalOptima là hệ thống bảo hiểm y tế công cộng của Quận, phục vụ hơn 940,000 trẻ em, người lớn, người cao niên có lợi tức thấp và người khuyết tật. Cơ Quan Y Tế CalOptima được thành lập vào năm 1995 để ứng phó với việc hệ thống chăm sóc sức khỏe đang đối diện với những khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu của những cư dân dễ tổn thương của Quận Cam. Ngày nay, Cơ Quan Y Tế CalOptima đã phát triển và trở thành tổ chức bảo hiểm y tế lớn thứ hai tại Quận Cam, nhưng vẫn theo sát sứ mệnh của mình là cung cấp cho hội viên quyền tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có phẩm chất.
 
HCA đang tìm kiếm các ứng viên đại diện cho các tầng lớp khác biệt, sở thích và thành phần dân số của cư dân Quận Cam đồng thời có kinh nghiệm và chuyên môn để điều hành hệ thống chăm sóc sức khỏe công cộng.
 
Để nạp đơn ứng tuyển cho một ghế trống trong Hội Đồng Quản Trị của Cơ Quan Y Tế CalOptima, xin vui lòng hoàn tất đơn hạn chót là ngày 28 tháng Hai, 2023. Quý vị có thể tìm đơn trên trang mạng của HCA tại ochealthinfo.com/caloptima.
 
Vui lòng gửi đơn đã hoàn tất cùng với bản lý lịch cá nhân đến địa chỉ:
 
OC Health Care Agency, Attention: Torhon Barnes
405 W. 5th St., Ste. 716
Santa Ana, CA 92701
 
Xin lưu ý rằng tất cả các đơn ứng tuyển là hồ sơ công khai.
 
Ứng viên được lựa chọn sẽ phục vụ phần còn lại của nhiệm kỳ của ghế trống bắt đầu từ tam cá nguyệt đầu tiên của năm 2023, với một lựa chọn để phục vụ thêm một nhiệm kỳ bốn năm nữa, tùy thuộc vào sự tái bổ nhiệm của Hội Đồng Giám Sát Quận Cam. Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị của Cơ Quan Y Tế CalOptima thường được tổ chức vào Thứ Năm đầu tiên của mỗi tháng lúc 2 giờ chiều tại trụ sở của Cơ Quan Y Tế
CalOptima ở số 505 City Parkway W. tại Thành Phố Orange.
 
Chúng tôi đang nhận đơn ứng tuyển cho một ghế trong Hội Đồng Quản Trị của Cơ Quan Y Tế CalOptima: 
 

  1. Một người chuyên môn trong lãnh vực kế toán hay tài chánh công, hay một luật sư hiện là thành viên của Luật Sư Đoàn Tiểu Bang.

 
Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Torhon Barnes theo số (714) 834-5109 hoặc gửi email đến tbarnes@ochca.com