Select a language:
News

Recruitment Period Extended for the CalOptima Health Board of Directors

(Santa Ana, CA) - The OC Health Care Agency (HCA) is pleased to announce that the recruitment period has been extended for one seat on the CalOptima Health Board of Directors.

 
A County-organized health system, CalOptima Health serves more than 940,000 low- income children, adults, seniors and persons with disabilities. CalOptima Health was formed in 1995 in response to a health care system that was struggling to meet the needs of vulnerable Orange County residents. Today, CalOptima Health has grown to be the second largest health insurer in Orange County, but stayed true to its mission of providing members with access to quality health care services.
 
The HCA is seeking applicants who represent the diverse backgrounds, interests and demographics of Orange County residents and have the experience and expertise to operate a public health care system.
 
To apply for a seat on the CalOptima Health Board of Directors, please complete an application by March 17, 2023. Applications can be found on the HCA’s website at ochealthinfo.com/caloptima.
 
Please send a completed application and resume to:
OC Health Care Agency, Attention: Chi Rajalingam
405 W. 5th St., Ste. 714
Santa Ana, CA 92701
 
Please note all applications are public records.
 
The selected applicant will serve the remaining term for the vacated seat beginning the first quarter of 2023, with the option to serve an additional four-year term, subject to reappointment by the Orange County Board of Supervisors. CalOptima Health Board meetings are typically held on the first Thursday of each month at 2 p.m. at CalOptima Health, located at 505 City Parkway W. in the City of Orange.


Applications are being accepted for one seat on the CalOptima Health Board of Directors:
 
1. One person who is an accounting or public finance professional, or an attorney who is an active member of the State Bar.
 
For additional information, please contact Chi Rajalingam at (714) 834-4418 or via email at crajalingam@ochca.com.

 

###
 

Período de reclutamiento extendido para la Junta Directiva de CalOptima Health

(Santa Ana, CA) — La Agencia del Cuidado de la Salud (HCA) del Condado de Orange se complace en anunciar que el período de reclutamiento se ha extendido para un puesto en la Junta Directiva de CalOptima Health.
 
CalOptima Health, un sistema de salud organizado por el condado, atiende a más de 940.000 niños, adultos, ancianos y personas con discapacidades de bajos ingresos. CalOptima Health se formó en 1995 en respuesta a un sistema de atención médica que estaba luchando para satisfacer las necesidades de los residentes vulnerables del Condado de Orange. En la actualidad, CalOptima Health ha crecido hasta convertirse en la segunda compañía de seguros de salud más grande del Condado de Orange, pero se mantuvo fiel a su misión de proporcionar a los miembros acceso a servicios de salud de calidad.
 
La HCA está buscando solicitantes que representen los diversos antecedentes, intereses y demografía de los residentes del Condado de Orange y que tengan la experiencia y la habilidad para operar un sistema de salud pública.
 
Para solicitar un puesto en la Junta Directiva de CalOptima Health, complete una solicitud antes del 17 de marzo de 2023. Las solicitudes se pueden encontrar en el sitio web de la HCA en: ochealthinfo.com/caloptima.
 
Envíe una solicitud y su currículum completos a:
Agencia del Cuidado de la Salud del Condado de Orange (OC Health Care Agency) Atención: Chi Rajalingam
405 W. 5th St., Ste. 714
Santa Ana, CA 92701
 
Tenga en cuenta que todas las solicitudes son registros públicos.
 
El solicitante seleccionado servirá durante el período restante para el puesto vacante a partir del primer trimestre de 2023, con la opción de servir un período adicional de cuatro años, sujeto a la nueva designación realizada por la Junta de Supervisores del Condado de Orange. Las reuniones de la Junta de CalOptima Health generalmente se llevan a cabo el primer jueves de cada mes a las 2 p. m. en CalOptima Health, ubicado en 505 City Parkway W. en la Ciudad de Orange.

Se aceptan solicitudes para un puesto en la Junta Directiva de CalOptima Health de:
 
1. Un contador profesional o un profesional en finanzas públicas, o un abogado que sea miembro activo del Colegio de Abogados del Estado (State Bar).
 
Para obtener información adicional, comuníquese con Chi Rajalingam al (714) 834-4418 o por correo electrónico a crajalingam@ochca.com.

 

###

Gia Hạn Thời Gian Tuyển Dụng Vị Trí cho Hội Đồng Quản Trị của Cơ Quan Y Tế CalOptima

(Santa Ana, CA) - Cơ Quan Đặc Trách Y Tế Công Cộng Quận Cam (HCA) hân hạnh loan báo thời gian tiến hành việc tuyển dụng một thành viên vào Hội Đồng Quản Trị của Cơ Quan Y Tế CalOptima đã được gia hạn.

Cơ Quan Y Tế CalOptima là hệ thống bảo hiểm y tế công cộng của Quận, phục vụ hơn 940,000 trẻ em, người lớn, người cao niên có lợi tức thấp và người khuyết tật. Cơ Quan Y Tế CalOptima được thành lập vào năm 1995 để ứng phó với việc hệ thống chăm sóc sức khỏe đang đối diện với những khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu của những cư dân dễ tổn thương của Quận Cam. Ngày nay, Cơ Quan Y Tế CalOptima đã phát triển và trở thành tổ chức bảo hiểm y tế lớn thứ hai tại Quận Cam, nhưng vẫn theo sát sứ mệnh của mình là cung cấp cho hội viên quyền tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có phẩm chất.
 
HCA đang tìm kiếm các ứng viên đại diện cho các tầng lớp khác biệt, sở thích và thành phần dân số của cư dân Quận Cam đồng thời  có kinh nghiệm và chuyên môn để điều hành hệ thống chăm sóc sức khỏe công cộng.
 
Để nạp đơn ứng tuyển cho một ghế trống trong Hội Đồng Quản Trị của Cơ Quan Y Tế CalOptima, xin vui lòng hoàn tất đơn hạn chót là ngày 17 tháng Ba, 2023. Quý vị có thể tìm đơn trên trang mạng của HCA tại ochealthinfo.com/caloptima.
 
Vui lòng gửi đơn đã hoàn tất cùng với bản lý lịch cá nhân đến địa chỉ:
OC Health Care Agency, Attention: Chi Rajalingam
405 W. 5th St., Ste. 714
Santa Ana, CA 92701
 
Xin lưu ý rằng tất cả các đơn ứng tuyển là hồ sơ công khai.
 
Ứng viên được lựa chọn sẽ phục vụ phần còn lại của nhiệm kỳ của ghế trống bắt đầu từ tam cá nguyệt đầu tiên của năm 2023, với một lựa chọn để phục vụ thêm một nhiệm kỳ bốn năm nữa, tùy thuộc vào sự tái bổ nhiệm của Hội Đồng Giám Sát Quận Cam. Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị của Cơ Quan Y Tế CalOptima thường được tổ chức vào Thứ Năm đầu tiên của mỗi tháng lúc 2 giờ chiều tại trụ sở của Cơ Quan Y Tế CalOptima ở số 505 City Parkway W. tại Thành Phố Orange.
 
Chúng tôi đang nhận đơn ứng tuyển cho một ghế trong Hội Đồng Quản Trị của Cơ Quan Y Tế CalOptima:  

  1. Một người chuyên môn trong lãnh vực kế toán hay tài chánh công, hay một luật sư hiện là thành viên của Luật Sư Đoàn Tiểu Bang.  

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Chi Rajalingam theo số (714) 834-4418 hoặc gửi email đến crajalingam@ochca.com

 ###


Source